Flyttning av avelsfällan i Enån

Färila fvo åtgärdar problemet i Enån.

Avelsfiske av Ljusnanöring

Textruta: Avelsfällans betongfundament flyttas uppströms i EnånFärila Fiskevårdsförening har i många år arbetat för att stärka populationen av Ljusnanöring. Mellan Ljusnan mellan Laforsen och Färila är ett forsande avsnitt av Ljusnan som under åren vållat stora strider mellan kraftverksintressenter och bygdens befolkning som velat bevara forssträckan. Under 70- och 80-talet arbetade Rädda Ljusnanrörelsen och lyckades förhindra planerna på ett antal kraftverksdammar i älven. Under 2015 skapades efter mycket arbete av Gävleborgs Länsstyrelse Mellan Ljusnans naturreservat som i sin målsättning inte bara verkar för bevarandet av älven med dess flora och fauna utan också värnar om ett aktivt friluftsliv där fisket är centralt. Ljusnanöringen är en lokal art som ger möjlighet till fiske efter storvuxen öring. Öring stammen är dock hårt tillbakapressad av den kraftiga flottningsrensning som gjordes redan under slutet av 1800-talet och 1900-talets början. Mindre delar av älv sträckan är återställd och det finns planer på att ytterligare återskapa mera gynnsamma förhållanden för fisken. Redan idag har fisket efter harr förbättrats avsevärt och under våren fångas ett flertal fina öringar. Ljusnanöringen leker i tillrinnande vattendrag och en av de viktigaste lekområdena, som ligger i Enån, har nyligen återställts. För att kunna sätta ut ett-åriga öring yngel av Ljusnantyp görs ett avelfiske med en fångstfälla i Enån. De fångade öringarna transporteras till Br Olssons fiskodling där öring yngel föds upp efter att de fångade öringarna klämts på rom och mjölke. Fällan har under senare år drabbats av återkommande översvämningar när Ljusnan stiger. För att förhindra att dessa förstör avelsfisket har fångstfällan flyttats uppströms där Ljusnans stigande vatten inte kan nå den. För att flytta fällan har det krävts lyftarbeten med maskinhjälp. Arbetet har varit kostnadskrävande och Fiskevårdsföreningen har under senare år haft en pressad ekonomi. Sportfiskarna har därför genom ett bidrag på 33000  kronor stöttat föreningen och möjliggjort flyttningen. Fiskevårdsföreningen hade inte utan bidraget klarat av flyttningen. Förutom att säkra öring populationen i Mellan Ljusnan är förhoppningen att fisket ska bli ännu intressantare framöver.
Ett stort tack till Sportfiskarna som möjliggjorde denna flytt.

Nyplanterat

Ny planterat i Abbortjärn,2016-11-24

Svarttjärn Och Lusttjärn. Stängda för fiske..

Mellan Ljusnan i Färila FVO

Mellan-Ljusnan har p.g.a ett tryckfel uppgivits att vara stängt f.o.m  16/10

Detta är fel MELLAN-LJUSNAN är öppen till och med 30 Oktober.

Ordf Inge Swerin.

Stängning av Skålsjön, Skålsjötjärn, Finnsjötjärn, Rävsvenstjärn .Svarttjärn och Lusttjärn

Nu  är det slutspurt på fisket i Skålsjösystemet

Ovanstående stängt från och med den 16/10 2016.